Leerlingzorg

Binnen onze school hebben wij veel aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de leerling. We gebruiken daarvoor verschillende soorten toetsen en observaties. Maar ook gesprekken met ouders en kinderen zijn hierbij een belangrijk onderdeel. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen. 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen en ondersteuningsteambesprekingen. Wanneer uw kind wordt besproken in het ondersteuningsteam wordt u hiervoor als ouder altijd uitgenodigd.
Tijdens deze besprekingen bekijken we hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden, of door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school een remedial teacher en sova-trainers die de leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Dolfijngroep.

In een aantal gevallen is het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht. In dat geval kunnen wij intelligentie- en/of per
soonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren door de orthopedagoge van Citadel. (Orthopedagogisch Didactisch centrum in Gorinchem) Deze kan bijvoorbeeld het IQ van een leerling vaststellen of een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling. Soms komen er uit het onderzoek aanwijzingen voor een leer- of gedragsstoornis naar voren. Dan verwijst de orthopedagoge door naar een instantie voor GGZ.

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, stellen de leerkrachten handelingsplannen op. Hierin wordt beschreven wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, aan welke doelen gewerkt wordt en welke activiteiten ondernomen worden om deze te bereiken. Na een aantal weken wordt dit handelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. U kunt de handelingsplannen inzien via ons administratiesysteem Parnassys.

Voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.
 

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender