MR

De medezeggenschapsraad heeft instemmings- en/of adviesrecht bij de beleidszaken die op school spelen. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.
Vooral met het oog op de ontwikkelingen in het onderwijs en het contact met de ouders is deze raad een middel om dicht bij de school betrokken te blijven. De bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn neergelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de MR-leden.
Oudergeleding Personeelsgeleding
Dhr. Arjan Kroes (voorzitter) Jo-Anne de Jong
Mevr. Janine Kortlever-Trappenburg Gina den Tuinder
Mevr. Arine Gijsbers-Bovekerk Christian Slob

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via de voorzitter: a.kroes7@kpnplanet.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de vereniging TriVia is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Uit elke MR van de afzonderlijke scholen wordt een ouder en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR waar bovenschoolse zaken aan de orde komen. De leden van de GMR geven instemming of advies over te nemen bestuursbesluiten.
Namens onze MR zijn afgevaardigd: Christian Slob en ...

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender