Logopedie

Goed leren spreken en luisteren is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling; verstandelijk, emotioneel en sociaal. Ook be´nvloedt het de leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven. In het dagelijks leven is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Het is dan ook van belang om problemen in de (mondelinge) communicatie te voorkomen. Zijn er (beginnende) problemen, dan is het belangrijk daar in een vroeg stadium en in nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten iets aan te doen.

Ouders kunnen kinderen van alle leeftijden het hele jaar door aanmelden bij een logopedist voor advies of nader onderzoek. Bij alle kinderen in groep 2 neemt de logopedist van de Rivas Zorggroep na de zomervakantie de logopedische screening af. Hierbij wordt gekeken naar taal, spraak, mondfunctie, gehoor, luistervaardigheid en stem.

Als uit de screening blijkt dat een kind logopedische hulp nodig heeft kunnen de ouders het kind aanmelden bij een logopedist.

Onze voorkeur gaat uit naar behandeling door een logopedist die in Meerkerk is gevestigd. Als een kind daar behandeld wordt, mist het zo weinig mogelijk lestijd.

Op dit moment is mevr. Minke van Rangelrooy gevestigd als logopedist in het gezondheidscentrum. Zij is te bereiken via tel. nr. 0184-764078 of per mail: info@logopediealblasserwaard.nl

Kalender

18 december 2018
Kerstlunch
20 december 2018
kerstviering
21 december 2018
vrije middag
Meer Kalender